EETTISET PERIAATTEET

Työnohjauksen eettiset periaatteet

Työnohjaajan suhde tilaajaan

Työnohjaaja on lojaali ohjattavalle, ohjattavan esimiehille, työnantajalle ja organisaation perustehtävälle. Työnohjaaja ei ota ohjattavan työyhteisön johtajuutta. Työnohjaaja työskentelee luottamuksen ja avoimuuden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Työnohjauksen lähtökohtana ja työskentelyn perustana on sopimus ja sen noudattaminen. Sopimus sisältää realistiset tavoitteet sekä niistä johdetun aikataulun, työskentelytavat ja hinnoittelun. Työnohjaaja kunnioittaa myös kaikkea muuta organisaatiossa tapahtuvaa kehittämistyötä ja sitä tekeviä ihmisiä.

 

Työnohjaajan suhde ohjattavaan

Työnohjaaja asettaa itsensä ohjaamansa yksilön, ryhmän tai yhteisön palvelukseen. Työskentely lähtee ohjattavan tarpeista. Työnohjaaja antaa tietonsa ja kokemuksensa ohjattavan käyttöön. Työnohjaus on luottamuksellista ja avointa suhteessa tilaajaan ja ohjattavaan. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ohjattavan ja tilaajan kertomiin asioihin. Työnohjaaja kunnioittaa ohjattavan ammattitaitoa ja valintoja – silloinkin kun ne ovat johtaneet epäonnistumiseen. Työnohjaaja toimii niissä rajoissa, jotka ohjattava asettaa, mutta on kokonaan vastuussa omasta ohjaustyöstään. Työnohjaaja luottaa ohjattavan kehittymismahdollisuuksiin. Työnohjaajalla on riittävä etäisyys ohjattavaan. Aikaisemmat kontaktit ohjaajan ja ohjattavan välillä on syytä tuoda keskusteluun tilaajan ja ryhmäohjauksessa ryhmän kanssa ennen sopimuksen tekoa. Työnohjaaja jättää riittävästi tilaa ohjattavan kasvuun, liikkumiseen – jopa perääntymiseen.

 

Työnohjaajan suhde itseensä

Työnohjaaja on aidosti oma itsensä, sillä hänen persoonallisuutensa on hänen tärkein työvälineensä. Työnohjaaja ei ylitä oman pätevyytensä rajoja. Jos ylitys kuitenkin tapahtuu, hän ottaa sen opiksi ymmärtääkseen, missä rajat kulkevat. Työnohjaaja huolehtii omien voimavarojensa turvaamisesta ja ammattitaitonsa kehittämisestä. Työnohjaajan toimintaan kuuluu pohtia kriittisesti, avoimesti ja ammatillisesti omaa työskentelyään.

Työnohjaaja ei saa toimia työnohjaajana ratkaistakseen omia henkilökohtaisia ristiriitojaan tai korvatakseen sitä, mitä vaille on omassa elämässään jäänyt. Työnohjaaja kantaa vastuuta siitä, että hänen työmääränsä pysyy kohtuullisena ja työnsä laatu hyvänä.

Arviointi

Työnohjauksen tuloksellisuutta on arvioitava ohjattavan ja hänen organisaationsa perustehtävän kannalta. Palautteen antamiselle ja arvioinnille on varattava riittävästi aikaa.

Lähdeaineisto

Andersson, Helena – Varis, Merja:

Työnohjauksen eettiset periaatteet, seminaarityö, marraskuu 1994

 

Lindqvist, Martti:

Auttajan varjo (Luonnos auttajan sitoumukseksi), 1990

 

Paunonen, Marita:

Työnohjauksen etiikka, luento, Helsinki-instituutti, 22.10.1992

 

Sosiaalipedagoginen keskus:

Työnohjauksen eettiset periaatteet

 

Nykysuomen sanakirja:

”Etiikka, moraalifilosofia, filosofian haara, joka yleiseltä kannalta selvittelee

ihmisen tekojen, pyrkimysten ja arvostusten hyväksyttävyyttä ja

tuomittavuutta.” ”Normatiivinen etiikka pyrkii joidenkin yleisten periaatteiden

pohjalta ottamaan selkeää kantaa tekojen hyvyyteen ja oikeellisuuteen.”